تا الان لپ تابمو 4 بار خاموش روشن کردم.

از شدت ناراحتی و گریه فقط دارم ناله میکنم.

خدا، آخه چرا من؟ چرا من باید بدبخت ترین آدم باشم؟ شما منو انقدر بدبیار و بدشانس افریدی؟

چرا درست لحظه ای که فکر میکنم همه چیز خوبه، نه بذار ببینم، من فکر کردم همه چیز خوبه؟؟!؟ من اون همه ستم ندیدم؟ بازم نگفتم اشکالنداره؟ تحمل میکنم؟ نگفتم میزنم دنده بیخیالی، میزنم یه جاده دیگه؟ زدم دنده بیخیالی، زدم یه جاده دیگه، تازه داشتم عادت میکردم به این بد از بدتر... اینم زدی خراب کردی؟

خدایا، همیشه ادم های اشتباهی، همیشه شانس های اشتباهی، همیشه سختی؟ همیشه بدبیاری؟ همیشه نکبت؟ تا کی؟ گریه؟

خدا وحود نداره.... مظمئنم وجود نداره.................. نه نداره

فکر کنم امشب تا صبح خابم نبره.............. فقط یه آرزو دارم: اینکه زودتر بمیرم................... من میخوام بمیرم..................... چرا؟ چرا من؟نمیدونم دارم تاوان چیو پس میدم، واقعا نمیدونم

متنفرم از همه چیز...............................................................................................................................................

/ 0 نظر / 5 بازدید