قانون مورفی

بدشانسی عظیم : اینکه منتظر یکی باشی، یکی دیگه بیاد جلو از زیباییت تعریف کنه، بعدم ابراز علاقه کنه! 

اسم کوچیک هر دو هم یکی باشه، ولی یکی ازت دو سال کوچیکتر باشه، دیگری دو سال ازت بزرگتر! آیا همه اینا نشانه ای نیس برای ایمان آوردن به بدشانسی من؟!؟ خنده

اینجانب از بارزترین مصادیق قانون مورفی می باشم! 

/ 0 نظر / 67 بازدید