تولدم رو که دقیقا مصادف شده با عید فطر، تبریک میگمماچ

+ نگرانم نشید، دوستای خوبم، حالم بهتره خدا رو شکر، میام به زودی و کلیییییی ماجرا دارم تعریف کنمقلب

تولد تولد تولدم مبارکــــــــــــــــــــــــــ، هوراااااااااااابغلمژه